Обадете се: +359 2 423 4455
Регистрация | Вход

ZWCAD 2024 Professional

2109.60 лв.

ZWCAD е софтуер за CAD проектиране с аналогичен на AutoCAD интерфейс и команди, които не изисква допълнително обучение. В допълнение, ZWCAD предлага изключителна стабилност и ефективност при работа с тежки файлове, благодарение на новото и оптимизирано графично ядро. ZWCAD е икономичен на системни ресурси, което позволява да работите и на по-слаби компютри без да усещате дискомфорт. Ако пък разполагате с модерен хардуер ще можете да се насладите на ефективност без аналог сред конкурентните CAD системи. ZWCAD се поддържа и развива динамично като софтуер и всяка следваща година излиза набор от нови базови инструменти, функции и команди, даващи възможност да използвате приложението за чертане и проектиране на професионално ниво за всякакви цели.

PS T­ools­­­ за ZWCAD 2024

Добавете данни към Вашите ч­ертожни обекти­­­

PS Tools е безплатно приложение, което Ви позволява да въвеждате допълнителни данни към чертожните обекти в ZWCAD и да извличате тези данни автоматично във вид на най-различни спецификации, заедно с основните свойства­ на обектите: слой, цвят, тип линия, дължина, площ, обем, име на блок, атрибути и др. PS Tools превръща един обикновен чертеж в графична база данни, в която чертожните обекти добиват конкретен смисъл. Програмата е изключително гъвкава и може лесно да се приспособи към различни специалности и конкретно към Вашите индивидуални нужди (или на Вашата фирма). Форматът на данните и на спецификациите се определя изцяло от потребителя и може да се допълва и променя по всяко време. Работата с PS Tools е изключително лесна и може условно да се раздели на четири етапа:

  1. Дефиниране на шаблони, бутон , команда PSSETTINGS
  2. Въвеждане на данните, бутон , команда PSINPUT
  3. Надписване, бутон , команда PSLABELS
  4. Спецификации, бутон , команда PSBOM

Изтегли безплатно PSTools за ZWCAD 2020 - 2024

Дефиниране на шаблони

Всеки шаблон е предназначен за определен тип обект. Да речем, че изготвяме архитектурен проект и искаме да въведем информация за помещенията, която да включва номер на апартамента, тип на помещението (кухня, дневна и др.) и материал на настилката. Накрая ще искаме да извадим автоматично спецификация на всички помещения, включваща горните данни, както и площ, околна повърхнина, и обем. Помещенията ще очертаваме като затворени полилинии, на които ще присвояваме данните, а височината на помещението ще въведем като thickness. С бутона (команда PSSETTINGS) извиквате диалога с настройки. Първо трябва да създадем шаблона, като натиснем бутона 'Нов' и попълним името 'Помещения', както е показано по-горе. След това трябва да въведем:

  • Потребителски данни. Може да създадем до 6 полета, като за всяко от тях посочим име (в случая 'Номер', 'Тип' и 'Настилка'.)
  • Съдържание на спецификацията. Избираме кои полета с данни или свойства на графичните обекти ще бъдат включени в таблицата със спецификацията.
  • Формат на надписите (етикет). Избираме, кои полета с данни да се изобразяват при надписване. Преди всяко от тях може да вмъкнем свободен текст, а след всяко - нов ред.

Въвеждане на данните

След като вече сте дефинирали шаблоните, може да ги използвате за въвеждане на данни. Изберете обектите и натиснете бутона (команда PSINPUT). В диалога 'PSTools Данни' изберете съответния шаблон, например 'Помещения', попълнете стойностите за съответните полета и натиснете 'ОК'. Всеки чертожен обект в ZWCAD има място предназначено за допълнителни данни от външни програми, което използваме за целта. Тези данни се записват в dwg файла и съответно се четат при отварянето му. Ако изберете опцията 'Етикети' данните се изписват в чертежа в момента на въвеждане.

Надписване

С командата PSLABELS, може автоматично да надпишете всички обекти от чертежа, на които има зададени данни. Съдържанието и формата на надписите се определя от настройките, които сте въвели за съответния шаблон. Надписът се добавя в текущия слой с текущия текстов стил и височина на буквите.

Спецификации

С командата PSBOM може да генерирате автоматично спецификации, които да включват зададените от Вас данни и избрани свойства на обектите. Може да пуснете табличката директно в чертежа или ако изберете опцията 'Excel' да генерирате *.csv файл, който да отворите с Excel или друга аналогична програма.

Може да специфицирате и всякакви обекти, на които не сте задавали данни. Достатъчно е в настройките на шаблона 'Default' да изберете какво да включва спецификацията и да изберете обектите. Така например може да извадите имената на блоковете и атрибутите. Или ако чертаете различни типове проводници, които разграничавате по цвета и типа на линията, може да изберете 'Цвят', 'Тип линия', 'Описание линия' и 'Дължина' и веднага да извадите спецификация на проводниците, без да задавате нищо.

Команди за бързо чертане

Скоростта на работа може да се увеличи няколко пъти, ако се създадат специални команди за отделните видове обекти, които да обединяват всички действия по създаването на обекта. ZWCAD притежава богати възможности за настройване и разширяване, без да купувате скъпи програми или да програмирате. С натискане на десен бутон върху лентата с бутони и пак десен бутон може да добавяте и редактирате бутони. В един бутон може да напишете последователност от няколко команди (menu macro) или кратки изрази на lisp. Все пак това изисква по-задълбочени познания и време, затова Проектсофт може да разработи такива команди за Вашата специфична дейност, както и да ви консултира относно ефективното прилагане на ZWCAD в конкретна област. Разбира се едно от първите неща, което трябва да се направи е всички стандартни символи да се подготвят като библиотека от блокове, които бързо да вмъквате в чертежите. Вмъкването с командата INSERT е доста бавно, затова често използваните блокове трябва да се организират в палитри с инструменти (Tool Palettes) или като ленти с бутони, за вмъкване с едно кликване.

Автоматична легенда

Изключително полезна команда, с която можете да съставите автоматично легенда на всички използвани символи. Символите трябва да са вмъкнати като блокове. Маркирайте чертежа и изберете командата PSLEGEND. Срещу всяко име на блок попълнете описанието. Може да сортирате елементите в легендата по блок, описание или определен от Вас пореден номер. Натиснете 'Чертай' и посочете точка за вмъкване на легендата. Въведените описания се запазват за по-нататък. При последващо генериране, тези описания ще бъдат попълнени автоматично.

Приложение

Поради своята гъвкавост PSTools може да намери приложение в най-различни области, най вече за генериране на спецификации. Проектсофт разработва и ефективни команди за чертане, с които може да ускорите значително вашата работа.

Архитектура

С PSTools може автоматично да извадите различни спецификации, като площи на помещенията, врати, прозорци и др. Проектсофт има разработени и палитри с инструменти за бързо вмъкване на всякакви архитектурни символи (коти, оси, север, врати, прозорци, обзавеждане, баня, хора, коли, озеленяване и др.). Добавени са бързи команди за чертане на стени и прозорци.

Стена 25 см. Автоматично включва съответния слой за стени. Чертае 250 мм широка мултилиния. Командата е

^C^C-LAYER S Стена25см;;MLINE S 250

Стена 12 см. Автоматично включва съответния слой за стени. Чертае 120 мм широка мултилиния. Командата е

^C^C-LAYER S Стена12см;;MLINE S 120

Прозорец. Автоматично включва слоя за прозорци. Въвеждат се ширина и височина в метри. Вмъква се прозореца и надписа с попълнените размери.Командата е

^C^C-LAYER S Прозорци;;PSWINDOW

Новата команда PSWINDOW е дефинирана във файла PSTools.lsp като кратък лисп

(defun C:PSWINDOW()
(setq L (getreal ' Дължина, m:'))
(setq H (getreal ' Височина, m:'))
(command '-insert' 'window' 'x' L 'z' H pause pause)
(setq CLay (getvar 'CLAYER'))
(setvar 'CLAYER' 'Текст')
(command '-insert' 'dims_window' 's' 1 pause pause (fix (* L 100)) (fix (* H 100)))
(setvar 'CLAYER' CLay)
)

Прозорецът е предварително изчертан като блок WINDOW с дължина 1000 мм. При вмъкването той се мащабира като му се задава ScaleX равно на ширината и ScaleZ равно на височината.

Така начертаните прозорци лесно може да се специфицират с PSTools. Изберете  настройки и в шаблона Default включете 'Име на блок', 'ScaleX' и 'ScaleZ'. Изберете командата за спецификация и маркирайте прозорците.

Можете да извадите спецификация на вратите и прозорците и от етикетите за надписване ширина/височина. Изберете настройки и в шаблона Default включете 'Име на блок' и 'Атрибути'. Изберете командата за спецификация и маркирайте надписите на прозорци и врати.

Блоковете за врати и прозорци имат вграден обект Wipeout, който автоматично скрива стените отдолу. Така чертането се ускорява допълнително, тъй като няма нужда ръчно да прекъсвате лините с командата trim, пък и после да ги съединявате ако решите да премахнете съответния отвор. Накрая по-лесно ще извадите от чертежа пълната площ на стените, от която да приспаднете площите на прозорците и вратите.

За да извадите площта на стените, първо ги маркирайте и въведете височините им като thickness. Изберете настройки и в шаблона Default включете 'Име на блок' и 'Атрибути'. Изберете командата за спецификация и маркирайте надписите на прозорци и врати.

Строителни конструкции

Може да използвате PSTools за да извадите бързо количествена сметка на бетона и кофража. Чертайте отделните видове обекти като полилинии в отделни слоеве (колони, шайби, плоча, отвори и др.). Задайте височините на отделните обекти като thickness. Ако искате може да създадете шаблони, в които допълнително да посочвате номер (К1, Гр.1), етаж, материал и др. Включете  към спецификацията да излизат и 'Височина', 'Дължина', 'Площ' и 'Обем'. Ако не правите специални шаблони за отделните обекти, а искате бързо да извадите количествата включете 'Слой' за да ги различавате. Изберете командата за спецификация и маркирайте обектите. Например за колоните на чертежа по-горе ще автоматично околната повърхнина и обема, както е показано вляво по-долу. Ако искате да получите подробна разбивка на кофража, може да копирате колоните, да ги разбиете на линии с explode и ще получите размера на всяка страна и табличката вдясно.

С програмата може да написвате и специфицирате армировка, детайли на стоманени конструкции (болтове, планки и др.). Все пак за чертане на армировки и стоманени конструкции е по-добре да ползвате безплатното приложение Design Expert Plug-in, което предлага много по-добри възможности.

ВиК

С PSTools може да чертаете тръби, на които да зададете например 'Даметър', 'Материал', 'Предназначение' (топла, студена) и др. След това ще може да ги надпишете автоматично и да извадите спецификация. С командата PSPLINE може да чертаете по стената на помещението тръба която да бъде паралелна на стената с дадено отстояние. Може да специфицирате и всички стандартни арматури, вмъкнати като блокове и да генерирате легенда за използваните символи.

ОВК и енергийна ефективност

Подобно на ВиК можете да чертаете инсталации и да ги специфицирате. Може да използвате PSTools за да извлечете от чертежа необходимите входни данни за топлотехнически изчисления и оценка на енергийната ефективност, като обем на помещенията, площи на подовете, таваните и стените, площи на прозорците и вратите. Тези данни могат да включват и дебелините, материалите и структурата на ограждащите елементи.

Електро

Може да чертаете кабелни скари и кабели като задавате допълнителни данни (№ на табло, токов кръг, сечение, материал, начин на полагане и др.). Може да вмъквате стандартни означения, които след това да специфицирате и да генерирате легенда за използваните символи.

Строителни фирми

PSTools може да се използва от строителните фирми за бързо и точно извличане или проверка на спецификации и количества от чертежите по всички специалности и за всякакви видове работи. С получените количества в Excel може бързо да се направи точно ценообразуване.

Други продукти в категорията