Обадете се: +359 2 423 4455
Регистрация | Вход

Design Expert

4320.00 лв.

Design Expert

Версия 2020 на програмата включва модулите:

 • RC Ex­pert - оразмеряване на стоманобетонни елементи с правоъгълно, Т и H сечение;
 • Beam Expert - статическо изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на непрекъснати греди;
 • PMM Expert - проверка на Ст.Б. колони с произволна форма за двоен нецентричен натиск/опън;
 • Column Expert - оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни колони;
 • Shear Wall Expert - оразмеряване, конструиране и изчертаване на Ст.Б. шайби;
 • S­tair Expert - оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни стълби;
 • Punching Expert - изчисляване на фундаментни и етажни плочи за продънване;
 • Pad Expert - изчисляване и оразмеряване на единични корави стоманобетонни фундаменти с произволна форма;
 • Steel Expert - оразмеряване на елементите на стоманени конструкции за якост, местна и обща устойчивост;
 • Plug-in Стоманобетон - автоматизирано изчертаване и спецификации на армировки за ZWCAD+ и AutoCAD;
 • Plug-in Стомана - автоматизирано изчертаване и спецификации на стоманени конструкции за ZWCAD+ и AutoCAD;
 • Speci Arm Expert - изчисляване на спецификацията на армировката от CAD чертеж.

Документация:­­

Ръководство за конструиране и изчертаване по Еврокод

Ръководството разглежда подробно конструктивните изисквания на Еврокд 2 и Еврокод 8 и приложението им в Design Expert. Съдържа подробни указания за избор на класа на бетона, бетонно покритие, огъване, снаждане и застъпване на армировката, максимални и минимални диаметри, проценти на армиране, разстояние между прътите и др.

Ръководство за оразмеряване на Ст. Б. елементи по Еврокод

Ръководството съдържа подробно описание на основните положения в Еврокод 2 и използваните в програмите теоретични предпоставки, числени методи и алгоритми. Решени са и множество примери, на които е направена и ръчна проверка на резултатите.

Ръководство за инсталиране и активиране

RC Expert

RC Expert е софтуер за оразмеряване­ на стом­анобетонни елементи с правоъгълни, Т и дво­йно Т се­чения по Еврокод 2 и българските Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.­

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: RC Expert.pdf

Огъване с осова сила

RC_Expert.png Оразмеряването обхваща всички случаи на огъване, нецентричен и центричен натиск и опън със симетрична и несиметрична армировка. Осовата сила може да бъде опънна (+) или натискова (-). При нецентричен натиск се отчитат моментите от II ред. Изкълчвателните дължини се въвеждат от потребителя. Ако има налична армировка в натисковата зона може да се отчете благоприятното и влияние при определяне на опънната армировка. Построява се и интеракционната диаграма 'осова сила - момент' за получената или зададената от потребителя армировка.

Напрeчна сила и усукване

Оразмеряването за напречна сила се извършва само със стремена (без огънати пръти). Въвеждат се диаметър и срезност на стремената и проекция (НПБСтБК) или ъгъл на наклона (EC2) на опасната пукнатина. Правят се проверки за достатъчност на бетонното сечение за напречна сила и усукващ момент едновременно и за необходимост от стремена. Отчита се влиянието на осовата сила N и съдействието на поясите при (двойно) T сечения. По EC2 се допускат и наклонени под ъгъл стремена.

При оразмеряване на усукване на (двойно) T сечения може да участват всички части на сечението (стебло и пояси). Общият усукващ момент се разпределя пропорционално на усуквателните коравини на отделните правоъгълници. Като резултат се получава надлъжна и напречна армировка отделно от изчислената за огъване и напречни сили.

Образуване на пукнатини и провисване

Програмата изчислява момента на пукнатинообразуване, широчината на пукнатините и провисването на проста или конзолна греда. Освен това се изчисляват кривината и нелинейната коравина за максималния момент и се построяв­а диаграмата момент-кривина.

­Въвеждат се дължината на гредата, нормативния товар или максималния момент и заложената горна и долна армировка. Избират се условията на експлоатация. Във версия 2.x изчисленията са разработени само по българските норми.

Steel Expert

Steel Expert е софтуер за оразмеряване на елементите на стоманените конструкции за якост, местна и обща у­стойчивост­ по НПСК '87 и Еврокод 3.­

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Steel Expert.pdf

Материали и напречни сечения

Класът на стоманата се избира от библиотека със стандартни материали, но може да се въвеждат и нестандартни характеристики. Напречните сечения могат да бъдат L, T, I, C, квадратни, правоъгълни или кръгли плътни или тръбни профили. Може да се въведат произволни размери на напречното сечение или да се избере стандартен профил от богата библиотека от български, руски и европейски профили. Програмата определя инерционните характеристики на сечението с отчитане на закръгления и скосявания. Проверките за якост може да се извършват и с отчитане на отвори в сечението. Въвеждат се брой, диаметър и разстояние между отворите, като програмата изчислява нетните инерционни характеристики на отслабеното сечение. Определя се класът на сечението.

Оразмеряване на якост

Има възможност за въвеждане на всички шест разрезни усилия в сечението, като за отделните частни случаи се въвежда само конкретното усилие, а другите се оставят равни на нула. За приложеното натоварване се изчисляват нормалните, тангенциалните и редуцираните напрежения за меродавните точки от сечението. При наличие на отвори се използват нетните инерционни характеристики. Проверката по Еврокод се извършва в еластичен стадий за сечения клас 3 и в пластичен стадий за сечения клас 1 и 2.Отчита се съвместното действие на всички въведени разрезни усилия.

Оразмеряване на обща и местна устойчивост

Определя се класът на сечението по Еврокод 3. Проверките за обща устойчивост се извършват за изкълчване по двете главни равнини и за равнинно огъване. Отчитат се и съчетани (огъвно-усуквателни) форми на загуба на устойчивост при сложно натоварване съгласно нормите. Въвеждат се дължината на елемента и коефициентите за изкълчване или разстоянията между укрепванията поотделно за всяка равнина. За огъване се въвеждат разстоянията между укрепванията на натиснатия пояс.

Pad Expert

Pad Expert е софтуер за изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване­ на единични корави стоманобетонни фундаменти с произволна форма по българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Pad Expert.pdf

Входни данни

­Въвежда се формата на основната плоскост, която може да б­ъде стандартна: правоъгълна, L, T, двойно T, куха правоъг., кръгла, пръстеновидна, или произволна . Въвеждат се и дебелините и обемните тегла на фундамента и засипката, изчислителното съпротивление на почвата, координатите на центровете и размерите на колоните, чийто брой е неограничен. Натоварването може да бъде от множество товарни състояния (нормативни, изчислителни или сеизмични), като за всяка колона се въвежда натискова сила N и два момента Mx и My. Фундаментът може да бъде само едностъпков.

Напрежения

Програмата определя напреженията в основната плоскост за всяко товарно състояние и ги сравнява с допустимите. Изчисляват се средното, максималното ръбово и ъглово напрежение, както и напреженията за всяка точка от контура. Собственото тегло на фундамента и засипката се отчита автоматично. Ако има отлепяне програмата изчислява итерационно положението на нулевата линия и диаграмата на напреженията при произволна форма на фундамента.

­Усилия и оразмеряване

Предварително се дефинират разрези през фундамента като се посочват координатите на началната и крайна точка на техните отсечки. За всеки разрез и товарно състояние се определят резултатните огъващ момент M и напречна сила Q.

За оразмеряването допълнително се въвеждат класовете на бетона и армировката, бетонното покритие и размерите на напречното сечение за всеки разрез (последните могат да се определят и автоматично). За всеки разрез се определя надлъжната армировка за огъване и се прави проверка за напречни сили без напречна армировка. За всяка колона се прави проверка за продънване с отчитане на моментите в колоната. Ако колоната е близо до контура критичния периметър се 'отрязва' автоматично.

Слягане

Въвеждат се характеристиките на пластовете под фундамента: дебелина, общ деформационен модул Eo, коефициент на Поасон n и напрежението в основната плоскост с което ще се изчислява слягането. Фундаментът може да бъде с нулева или безкрайна коравина. При нулева коравина може да се изчисли слягането в избрана точка или да се построи диаграмата на деформираната линия на земната повърхност за избран разрез.

Определянето на слягането за фундамент с произволна форма се извършва чрез числено интегриране по площта на фундамента и в дълбочина. За стандартните форми резултатите съвпадат с теоретично изведените. При безкрайно корав фундамент решението се извършва посредством матрица на коравина.

Изчертаване­

Генерира се чертеж, съдържащ план и разрез на фундамента с размери и коти. Автоматизирано се конструира и изчертава долната и горна (ако има) армировка на фундамента. Чертежът може да съдържа и фигурна спецификация и количества на армировката, бетона и кофража. Всичко това лесно може да се прехвърли в ZWCAD или AutoCAD.

PMM Expert

PMM Expert е софтуер за ор­азмеряване­ на стоманобетонни колони с произволна форма на напречното сечение за кос нецентричен натиск по Еврокод 2 и НПБСтБК

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: PMM Expert.pdf

Изчисляването се извършва с отчитането на точното разположение и диаметрите на армировъчните пръ­ти. Построяват се и интеракционните диаграми 'осова сила - момент' и 'момент - момент' за разглежданото сечение. След въвеждане на изкълчвателните дължини и необходимите коефициенти, се отчитат случайните ексцентрицитети и моментите от втори ред. Оразмеряването по Еврок­од се извършва с параболично-линейна работна диаграма на бетона. Положението на нулевата линия се определя чрез числени методи и се сравняват получените гранични усилия с тези от външното натоварване.Програмата е удобна за работа и има множество предимства:

 • запис и четене на данните от оразмеряването във файл;
 • пълна съвместимост с Windows XP до Windows8;
 • опростено въвеждане и лесно чертане на сеченията, проверка на конструктивните изисквания и др;
 • работа с множество сечения и товарни състояния в една сесия;
 • възможност за запис и многократно използване на начертаните сечения, избор на готови сечение от библиотека;
 • работи съвместно с Column Expert за изчертаване на колоните;
 • приятелски интерфейс на български език;
 • компактна и прегледна записка на български в HTML формат, която може да се редактира и разпечата навсякъде;
 • бързи, ефективни и устойчиви алгоритми, базирани на числени методи
 • копиране Ctrl+C и Ctrl+V на таблицата с натоварванията от други програми;
 • изход на данните към Word, Excel, ZWCAD, AutoCAD и др.

Punching Expert

Punching Expert е софтуер за изчисляване на фундаментни и етажни безгредови плочи Еврокод­.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Punching Expert.pdf

­Геометрични данни

Punching_Expert_sm.png Може да въвеждате колони с произволна форма и разположение в план. Контура на плочата може да има произволно очертание. Програмата построява критичния периметър с помощта на сложни геометични алгоритми, които обхващат всички случаи. Може да отчитате и множество отвори с произволно разположение и размери.

Изчисляване

Извършва се проверка за продънване по Еврокод без напречна армировка и ако проверката не е удовлетворена, се изчислява необходимата армировка и положението на контролния периметър.При фундаменти, се отчита разпределената почвена реакция в рамките на площта на периметъра. Прави се проверка и на срязването по периметъра на колоната.

Конструиране и изчертаване

Генерира сe подробен чертеж на армировката. Чертежът се създава в собствената графична среда Design Expert CAD, но може да бъде записан като команден (script) файл за ZWCAD/AutoCAD или директно прехвърлен в ZWCAD+ или AutoCAD.

Beam Expert

Beam Expert е софтуер за статическо изчисляване, оразмеряване и изчертаване на стоманобетонни непрекъснати греди. Модулът притежава приятелски и лесен за използване интерфейс. Вградени са изискванията на българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Beam Expert.pdf

Входни данни

Beam_Expert_sm.png

В табличен вид се попълват размерите на сеченията, дължините на полетата, вида на опорите и размерите на колоните. Въвеждат се постоянните и временни товари.

Изчисляване

Гредата се изчислява с отчитане на различни схеми на разполагане на временните товари „пълно-празно”. В резултат се получават гранични диаграми на огъващите моменти, на напречните сили и на еластичните провисвания. След изчертаване на армировката се определят и нееластичните провисвания и широчината на пукнатините с отчитане на нелинейните свойства на бетона и реално вложената армировка.

Оразмеряване

Извършват се оразмерителни проверки за огъване и напречна сила за подробни сечения по дължина на всяко поле и се определят диаграмите на необходимите напречна и надлъжна армировка. Отчита се и допълнителната опънна сила в надлъжната армировка в следствие оразмеряването за напречна сила.

Конструиране и изчертаване

Автоматизирано се избират необходимите армировки като брой и диаметри чрез покриване на съответните диаграми. Генерира сe подробен чертеж на армировката с изглед и разрези, спецификация и количества. Чертежът се създава в собствената графична среда Design Expert CAD, но може да бъде записан като команден (script) файл за ZWCAD/AutoCAD или директно прехвърлен в ZWCAD или AutoCAD.

Документиране

Автоматично се генерира изчислителна записка, съдържаща подробни схеми и диаграми на входните данни и резултатите.

Column Expert

Column Expert е модул за оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни колони на сгради съгласно НПБСтБК и Еврокод 2.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя:Column Expert.pdf

Напречни сечения

­Column_Expert_sm.png

­­Добавянето на ново сечение става лесно с помощта на вградения редактор на напречни сечения. Контурът на сечението може да бъде със стандартна или произволна форма. Може да го вмъкнете и директно от чертеж на AutoCAD/ZWCAD. Посочва се точното разположение и диаметрите на армировъчните пръти и стремената. Начертаното сечение се проверява за съответствие с конструктивните изисквания по отношение на проценти на армиране, разстояния между прътите и стремената и др. Включени са и изискванията на сеизмичните норми НПССЗР и Еврокод 8 по избор. Веднъж създадено, всяко сечение се записва в библиотеката и може да бъде ползвано многократно.

Геометрични данни

За всяка колона се въвеждат брой и височини на етажите, дебелини на плочите и височини на гредите в удобен табличен формат. Задават се напречните сечения. Има възможност за бързо копиране на информацията от една колона на друга. Може да се задава разместване на центъра на колоната по височина.

Оразмеряване

Въвеждат се и вертикалните сили в колоните. Програмата прави проверка на всички колони за условен центричен натиск с отчитане на случайния ексцентрицитет и ефектите от втори ред. Колоните, които не излизат, се оцветяват в червено и за тях може да увеличите сечението или армировката.

Конструиране и изчертаване

На база на въведената информация автоматизирано се генерира чертежът на колоните. Има богати възможности за настройки на вида и мащаба на чертежа, начина на конструиране, размера на надписите и др. Чертежът може да се оформи с подробни изгледи и разрези или във вид на таблица колони. Автоматично се изчисляват бройките и размерите на отделните позиции. Генерира се фигурна спецификация и количествена сметка за армировката, бетона и кофража. Готовият чертеж може да се запише като script файл или да се прехвърли директно към AutoCAD или ZWCAD.

Shear Wall Expert

Shear Wall Expert е модул за автоматизирано конструиране и изчертаване на стоманобетонн­и шайби съгласно българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Shear Wall Expert.pdf

Напреч­ни сечения­

ShearWall_Expert_sm.png

­­Въвеждането става лесно с помощта на вградения редактор на напречни сечения. Сеченоето може да бъде със стандартна или произволна форма. Може да го вмъкнете и директно от чертеж на AutoCAD/ZWCAD. Посочват се точното разположение и диаметрите на армировъчните пръти и стремената. Начертаното сечение се проверява за съответствие с конструктивните изисквания по отношение на проценти на армиране, разстояния между прътите и стремената и др. Включени са и изискванията на сеизмичните норми НПССЗР и Еврокод 8 по избор. Веднъж създадено, всяко сечение се записва в библиотеката и може да бъде ползвано многократно.

Геометрични данни

Въвеждат се брой и височини на етажите, дължина и ширина на шайбата, дебелини на плочите, стъпка и диаметър на мрежата в табличен формат. Задават се напречните сечения на скритите колонки. Има възможност за бързо копиране на информацията от един етаж на друг. Може да се задава разместване на центъра на шайбата по височина.

Конструиране и изчертаване

На база на въведените данни автоматично се генерира чертеж на шайбата с подробни изгледи и разрези. Има богати възможности за настройки на мащаба, височината на буквите, конструктивните изиквания и др. Автоматично се изчисляват бройките и размерите на отделните позиции. Генерира се фигурна спецификация и количествена сметка за армировката, бетона и кофража. Готовият чертеж може да се запише като script файл или да се прехвърли директно към ZWCAD, AutoCAD или други програми.

Plug-in Стоманобетон

Design Expert Plug-in е надстройка на AutoCAD и ZW­CAD, включваща редица команди за автоматизирано изчертаване, редактиране, надписване и спецификации на армировъчни планове.­

Програмата се разпространява безплатно за потребителите на ZWCAD. Работи съвместно с останалите модули на Design Expert за проектиране на греди, колони, шайби, стълби, фундаменти и др. С нея може да редактирате и допълвате армировката, генерирана от съответните модули и да извадите повторно спецификацията.

Модулите предлагат редица удобства за работа и намаляват няколко пъти времето за изчертаване. Спестяват множество 'досадни' и повтаряеми технически операции и помагат на проектанта да се съсредоточи върху същността на проекта. Значително намалява възможността за грешки в чертежите, с което силно се повишава качеството на проектиране.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Plug-in за ZWCAD и AutoCAD

Модулът за стоманобетонни конструкции включва удобни и лесни за използване команди за чертане на армировъчни пръти и стремена, армиране на плочи, детайли на отвори, фигурна и обобщена спецификация на армировката.

Изчертаване и вмъкване на армировъчни пръти

Програмата предлага няколко начина за изчертаване на пръти:

 • Може да начертаете прътите като стандартни полилинии с командата PLINE. С командата 'Огъвки и куки' tbr_dex_1.bmp може лесно да добавите огъвки или куки с избрана дължина, ъгъл и радиус на огъване. Накрая с командата за надписване tbr_dex_2.bmp може да зададете данните за позиция, диаметър, брой и да добавите надписите.
 • С командата 'Чертане на пръти' tbr_dex_4.bmp може да начертаете прът с произволна форма. Може да зададете стойността на бетонното покритие и да избирате точки по ръба на бетона, а прътите ще се изчертават отместени навътре. След изчертаването се появява диалогът за надписване.
 • С командата 'Вмъкване на прът' tbr_dex_5.bmp може да вмъквате пръти с предварително избрана форма. Може да избирате между прави пръти и 12 стандартни форми на огънати пръти. Може да попълните размерите или да ги посочите на чертежа. Бетонното покритие се приспада автоматично, което ви позволява да посочвате точките по ръба на бетона.
 • С командите 'Пръти в разрез' tbr_dex_11.bmp и 'Пръти в разрез по обект' tbr_dex_12.bmp може да изчертаете сеченията на множество пръти като посочите диаметър и разстояние между прътите. След това трябва да посочите точките от линията, по която ще се разположат прътите или съответно да маркирате обект.

Изчертаване на стремена

Командата изчертава различни видове стремена (tbr_dex_10.bmp двойно затворено, tbr_dex_9.bmp затворено, tbr_dex_8.bmp отворено и tbr_dex_7.bmp единично) чрез посочване на срещуположните ъгли на сечението. Могат да се настройват бетонно покрити, дължина и ъгъл на куките и радиус на огъване. След изчертаването се появява диалогът за надписване.

Надписване на армировката

С командата за надписване на пръти tbr_dex_2.bmp може да въведете данните за позиция, брой, тип, диаметър, стъпка и да добавите надпис на чертежа. Дължината на пръта се изчислява автоматично. Ако посочите стъпка и зона на полагане, бройката също се изчислява автоматично. Може да избирате свободно форматът и съдържанието на надписите. Въведените данни се записват към самите пръти и могат да се редактират със същата команда.

Програмата създава комплексен обект прът, който включва пръта (полилиния), надписът (текст) и зоната (размерна линия). Ако включите опцията 'Динамични армировки' в настройките на програмата , обектът ще се реагира на командите за редактиране на AutoCAD/ZWCAD и надписът ще се опреснява автоматично. Например, ако разтеглите пръта с grip или stretch, автоматично ще се промени надписаната дължина. Ако разтеглите зоната на полагане, автоматично ще се промени бройката.

Армиране на плочи

Командата ' Армиране на плоча' tbr_dex_14.bmp позволява бързо и лесно изчертаване на армировката на гредови и безгредови плочи. Трябва само да маркирате контур (на поле, безгредовата плоча или на отделни вътрешни зони) и да посочите желаните диаметри и разстояния между прътите. Програмата автоматично разкроява армировката така, че да запълни избрания контур, изчислява дължините и бройките, след което изчертава и надписва отделните пръти.Така, ако предварително дефинирате зоните на полагане на армировката, може да изчертаете една плоча за броени минути без риск от грешки в бройките и дължините.

Комбинацията с по-прости команди (з­а надписване, куки, чертане на отделни пръти и стремена) прави програмата изключително гъвкава и позволява използването на различни подходи за изчeртаване според конкретния случай и предпочитанията на проектанта.

Детайли на отвори

Командата tbr_dex_15.bmp изчертава стандартен детайл за обрамчване на отвор в плоча или стена (шайба). Могат да се добавят и коси пръти в ъглите на отвора.

Фигурна и обобщена спецификация на армировката

Командата ' Спецификация на армировката' tbr_dex_13.bmp генерира автоматично фигурна спецификация и количествена сметка за избраната армировка. Може да използвате и стандартът BS8666. Може да вмъкнете табличките директно в чертежа или да ги отворите с Excel.

Plug-in Стомана

Design Expert Plug-in е надстройка на AutoCAD и ZWCAD, включваща редица команди за автоматизирано изчертаване, редактиране, надписване и спецификации на стоманени конструкции.

Работи съвместно с останалите модули на Design Expert за проектиране на греди, колони, шайби, стълби, фундаменти и др. С нея може да редактирате и допълвате армировката, генерирана от съответните модули и да извадите повторно спецификацията.

Модулите предлагат редица удобства за работа и намаляват няколко пъти времето за изчертаване. Спестяват множество 'досадни' и повтаряеми технически операции и помагат на проектанта да се съсредоточи върху същността на проекта. Значително намалява възможността за грешки в чертежите, с което силно се повишава качеството на проектиране.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Plug-in за ZWCAD и AutoCAD

Модулът за стом­анени конструкции позволява бързо въвеждане на стоманените елементи, като сечението може да се избере от богата библиотека с профили. Само с две посочвания елементът се изчертава в план, изглед, разрез или в 3D. Лесно се правят промени като само се маркират съответните профили и се посочва ново сечение. Автоматично се получават различни ра­зрези и изгледи на конструкцията само чрез посочване на съответната ос. По всяко време може да получите спецификация на елементите. Разработват се и модули за изчисляване и изчертаване на детайли.

Steel.png

Модулът включва следните по-важни команди:

­Осови линии ­tbr_dex_29.bmp

Командата изчертава последователност от осови линии с нарастващ номер (буква), в хоризонтално или вертикално направление или под ъгъл. Може да посочвате различни разстояние между отделните оси или да изчертаете наведнъж няколко оси през еднакви разстояния като посочите бройката.

Коти tbr_dex_30.bmp

Изчертава последователност от коти в разрез. След като посочите базова точка на ниво 0.00, програмата автоматично изчислява съответната стойност при посочване на точка от разреза. Означението се добавя като блок с атрибути. Може да избирате между различни стилове на изобразяване.

Чертане на стоманени елементи tbr_dex_21.bmp

Изчерта­ва отделно сечение или елемент в изглед, план или 3D. Може да изберете стандартен профил от библиотеката или да въведете сечение с произволни размери. Създаденият елемент е параметричен като данните се записват в оста на елемента. В последствие, може винаги да редактирате формата и размерите на сечението. Ако включите опцията 'Динамични обекти стомана', обектите реагират на командите за редактиране в AutoCAD/ZWCAD (grip, stretch, move, copy и др.) се пречертават автоматично.

DrawSteel.PNG

Чертане на сечения tbr_dex_23.bmp

С тази команда може да извадите напречното сечение на всеки елемент в чертежа само като го­ пресечете с линия.

Изгледи и разрези tbr_dex_24.bmp

С програмата може да въведете цялата конструкция в 3D. След това, с тази команда може да генерирате ­автоматично 2D изгледи и разрези на конструкцията само като маркирате съответните елементи.

Пречертаване 2D/3D tbr_dex_25.bmp

Командата пречертава избраните елементи. С нейна помощ може да превключвате между 3D изглед и 2D план и така да генерирате 2D планове от 3D модел. В последствие винаги може да възстяновите 3D изгледа.

Спецификация на стоманата tbr_dex_27.bmp

­Може да генерирате автоматично таблица със спецификация на стоманата, коя­то да вмъкнете директно в чертежа или да отворите с Excel. Таблицата съдържа подробно описание на профилите като бройки, сечения, дължини, тегла, материали др.­

Stair Expert

Stair Expert е модул за автоматизирано изчисляване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни стълби съгласно изискванията на българските норми и Еврокод­.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Stair Expert.pdf

­Геометрични данни

Stair_Expert_sm.png Въвеждат се размерите на едно стълбищно рамо - дължина, ширина, височина, дебелина, брой стъпала и размерите на горната и долната площадка. Размерите могат да се променят и графично чрез специални манипулатори като ' динамичен блок'.

Изчисляване

Въведат се постоянните и временни натоварвания. Програмата определя огъващите моменти и необходимата армировка. Статическата схема са стълбата е гредова.

Конструиране и изчертаване

Генерира сe подробен чертеж на армировката с фигурна спецификация и количества. Чертежът се създава в собствената графична среда Design Expert CAD, но може да бъде записан като команден (script) файл за ZWCAD/AutoCAD или директно прехвърлен в ZWCAD или AutoCAD.

SpeciArm Expert

SpeciArm Expert е малък и компактен модул за изчисляване на спецификацията на армировката под ZWCAD и AutoCAD. Програмата се свързва с CAD системата, автоматично сканира слоя с на надписи на армировки в чертежа и изчислява спецификацията по класове армировки и диаметри. Таблицата със спецификацията и спесъкът с позиции може автоматично да се изчертаят обратно в CAD системата или да се копират в системния буфер и да се вмъкнат в Word, Excel и др. Процесът е разделен на стъпки, като на всеки етап има подробни обяснение за необх­одимите действия на потребителя.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
PSCAD + Design Expert постоянен лиценз

Design Expert
PSCAD

6912.00 лв.

Други продукти в категорията