Обадете се: +359 2 423 4455
Регистрация | Вход

PSCAD

4320.00 лв.

PSCAD

PSCAD стоманобетонна плоча

PSCAD е софтуер за цялостно проектиране на строителни конструкции, който обхваща всички етапи на работа в единен процес: изчертаване на кофражен план, моделиране и изчисляване на конструкцията, оразмеряване, конструиране и изчертаване на армировката. Осигурен е автоматичен преход на данните между отделните етапи.Така се спестява двойната работа за изчертаване отделно на кофражен план и на изчислителен модел и се съкращава времето за проектиране. Намаляват се и грешките от несъответствия. Генерира се точна и подробна количествена сметка за бетон, кофраж и стомана.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: PSCAD.pdf

За изчисляването на конструкцията се прилагат прости и надеждни модели, проверени в практиката. Мрежата от крайни елементи се генерира автоматично на базата на геометричния модел. Могат да се изчисляват и сложни и нерегулярни в план и височина конструкции чрез прилагане на пространствени модели с хоризонтална и вертикална компонента на сеизмичното въздействие.

PSCAD деформирана схема на плочаАвтоматично се генерира подробна изчислителна записка в текстов и графичен формат, която съдържа всички необходими проверки. Интерфейсът на програмата, документацията и записките с резултати са на български език. Всички използвани параметри и коефициенти са съобразени с българските национални приложения, като на много места в програмата може да се направи директна справка към вградените таблици от Еврокод.

Програмата се предлага на достъпни за българските проектанти условия и цени, с възможност за разсрочено плащане без оскъпяване. Техническата поддръжка и обучението са безплатни.

Вижте тези видео уроци, които демонстрират работата на програмата върху конкретен пример:

Изчисляване на етажна плоча

Изчисляване на пространствен модел на конструкцията

PSCAD_Steel3D_sm.pngПрограмата включва богат набор от функции и команди за цялостно проектиране на строителни конструкции на сгради:­

 • собствена 2D/3D графи­чна CAD среда с вградено геометрично ядро и команди за чертане подобни на AutoCAD/ZWCAD. Вмъкване на чер­тожни подложки от DXF файлове.
 • изграждане на­ пространствен геометричен модел на конструкцията чрез изчертаване на конструктивните елементи на отделните етажи. Въвеждане на данни за материали, напречни сечения, натоварвания и др.;
 • чертане на точки, линии, полилинии, текстове, оси и размери. Автоматично построяване на разрези и изгледи на конструкцията;
 • чертане в план или в произволно избрани вертикални работни равнини. Автоматично формиране на работни равнини по всички въведени оси;
 • редактиране на модела чрез местене, ротация, разтегляне, копиране и др.;

PSCAD_Steel_sm.png

 • генериране на кофражни/монтажни планове и разрези към AutoCAD/ZWCAD;
 • въвеждане на товарни състояния, натоварване и сеизмично въздействие в съответствие с Еврокод и българските национални приложения. Автоматичен генератор на комбинации;
 • автоматично генериране на мрежа крайни елементи на база на геометричния модел на конструкцията;
 • статичен анализ на гредови и безгредови етажни плочи и черупки по МКЕ. Автоматично определяне на натоварванията от плочите върху гредите, колоните и шайбите;
 • статико-динамичен анализ на строителната конструкция, разглеждана като пространствена рамка, без участието на огъвната коравина на плочите. Анализ на непрекъснати греди, равнинни рамки, ферми и гредоскари като частни случаи на пространствения модел, чрез изключване на излишните степени на свобода;
 • PSCAD_Mode3D_sm.pngсеизмичен анализ със или без корави диафрагми на етажите; автоматично отчитане на случайния ексцентрицитет на масите; възможност за отчитане на вертикалната компонента на сеизмичното въздействие;
 • анализ на фундаментна плоча/гредоскара върху еластична основа за натоварване от вертикални товари и земетръс. Автоматично отчитане на статична и динамична Винклерова константа;
 • генериране на подробна текстова записка с входни данни и резултати от сеизмичния анализ. Проверка на коефициентите за участие на масите, междуетажните премествания, чувствителност към ефекти от II ред (P-?), регулярност в план и др. Определяне на центровете на к­оравините и масите;
 • преглед на резултатите в графичен формат на екрана: диаграми на разрезните усилия, опорни реакции, деформирана схема в 2D и 3D и др.;
 • PSCAD_Post_sm.pngоразмеряване на стоманобетонни плочи, греди, колони и шайби;
 • автоматично генериране на графична изчислителна записка, включваща всички необходими схеми с входни данни и резултати от анализа и оразмеряването;
 • прехвърляне на резултатите от изчисленията и получените армировки директно в AutoCAD/ZWCAD за по-нататъшно изчертаване на армировъчните планове с Design Expert Plug-in;
 • автоматична връзка с модулите на Design Expert за оразмеряване и изчертаване на отделните конструктивни елементи: греди, колони, шайби, фундаменти и стоманени елементи;
 • генериране на подробна количествена сметка за бетона, кофража и стоманата с описание на всички конструктивни елементи. Сумиране по етажи, видове сечения и материали.

­

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
PSCAD + Design Expert постоянен лиценз

Design Expert
PSCAD

6912.00 лв.

Други продукти в категорията